Informacje dla autorów

Dbając o rzetelność naukową publikowanych artykułów Redakcja prowadzi selekcję nadesłanych tekstów, zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship. Autorzy zobowiązani są jednoznacznie i uczciwie zaświadczyć, że są rzeczywistymi Autorami nadesłanych tekstów. Jeżeli artykuł powstał we współpracy z innymi osobami, Autorzy zobowiązują się do ujawnienia ich udziału jako współautorów, z podaniem ich afiliacji i kontrybucji. Artykuły powstałe w ramach projektów badawczych powinny zawierać informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji badawczych i innych podmiotów ("financial disclosure").

Po przyjęciu artykułów do druku, Autorzy zostają zobowiązani do podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Redakcja za naganne uznaje praktyki określane jako ghostwriting i guest authorship, polegajace na nieujawnianiu nazwisk autorów wnoszących istotny wkład w powstanie tekstu lub przypisywanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji. O takich przypadkach informowane będą odpowiednie instytucje.