Procedura recenzowania

Artykuły są poddawane procedurze recenzowania zgodnej z wytycznymi zawartymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" wydanej przez MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

Teksty zgłoszone do opublikowania podlegają wstępnej ocenie członków Redakcji oraz Rady Naukowej, a następnie zostają przesłane, bez nazwisk Autorów, do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, specjalizujących się w tematyce poruszanej w ocenianych tekstach. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Opinie recenzentów, zawierające deklaracę o niewystępowaniu konfliktu interesów, odsyłane są do Redakcji na specjalnie przygotowanym formularzu, kończącym się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym lub niedopuszczającym publikacje do druku. Jeżeli opinie są rozbieżne powoływany jest trzeci recenzent. W przypadku tekstów obcojęzycznych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora pracy. Na prośbę Autora możliwy jest wgląd w treść recenzji. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane, a Redakcja raz w roku publikuje listę recenzentów współpracujących z czasopismem. Po przyjęciu do druku artykuły podlegają korekcie językowej i zostają wysłane do korekty autorskiej. Po akceptacji Autorów oraz kolejnej korekcie redakcyjnej teksty trafiają do druku, a Autorzy podpisują umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, co jest warunkiem ukazania się publikacji.